Pravidla internetového obchodu

Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky internetového obchodu EuroFrance

Účinné od: 17.02.2024

I. Definice

Termíny použitými v pravidlech a předpisech se rozumí:

 • EuroFrance: majitel Internetového obchodu nabízejícího prodej Zboží prostřednictvím Internetového obchodu, tj. společnost EUROFRANCE Marcin Bednarczyk I Konrad Kruczek Sp.K., se sídlem v Bielsko-Biała, NIP: 9372219834 REGON: 072195068;
 • Zákazník: fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, ale které zvláštní předpisy přiznávají právní způsobilost, která podává Objednávku z Internetového obchodu. Zákazník je zároveň Spotřebitelem;
 • Spotřebitel: fyzická osoba, která činí právní úkon, který přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností;
 • Zboží: Zboží nebo Digitální zboží dostupné na Internetové stránce;
 • Občanský zákoník: zákon ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník;

II. Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky stanovují pravidla pro používání Internetového obchodu.

III. Pravidla používání internetového obchodu

Registrace v rámci internetového obchodu je nepovinná. Zákazníci mohou zadat Objednávku bez registrace.

 • Zadáním Objednávky bez registrace v Internetovém obchodě Zákazník přijímá Obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.
 • Registrace probíhá vytvořením účtu prostřednictvím speciálního formuláře dostupného v Internetovém obchodě.
 • Registrace vyžaduje poskytnutí osobních údajů označených jako povinné.
 • Registrací zákazník přijímá ustanovení obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů.

EuroFrance může Zákazníka zbavit práva používat Internetový obchod a může také s okamžitou platností omezit přístup k částem Obchodu, pokud Zákazník poruší tyto Pravidla nebo zákon, zejména v případech:

 • Poskytnutí nesprávných, nepřesných nebo neaktuálních informací;
 • Porušení osobnostních práv třetích osob prostřednictvím činností v rámci Internetového obchodu;
 • Jakékoli jiné chování, které společnost EuroFrance považuje za porušení platných právních předpisů nebo obecných zásad používání internetu nebo za chování poškozující dobré jméno společnosti.

IV. Postup při uzavírání dohody

Pro uzavření Smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu je nutné:

 1. Vstoupit do Internetového obchodu a provést výběr Zboží následnými technickými úkony na základě zpráv zobrazených Zákazníkovi a informací dostupných v rámci Internetového obchodu.
 2. Vybrat objednané Zboží přidáním do nákupního košíku.
 3. Změnit výběr nebo zadané údaje (v případě potřeby) před dokončením Objednávky.
 4. Poskytněte osobní údaje označené jako povinné a stiskněte tlačítko potvrzující Objednávku.
 5. Odeslání Objednávky Zákazníkem představuje prohlášení o úmyslu uzavřít Smlouvu v souladu s ustanoveními Pravidel.

Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem potvrzení Objednávky společností EuroFrance. Zákazník obdrží zpětný e-mail obsahující všechny podstatné náležitosti Objednávky.

V. Dodání

Dodání Zboží se řídí podmínkami uvedenými v oddílech "Platba a dodání" a "Zpracování objednávky", které jsou k dispozici během procesu Objednávky nebo jsou zobrazeny jinak.

 • Dodací lhůta závisí na úkonech kurýrní společnosti a počítá se ode dne, kdy společnost EuroFrance zašle potvrzení Objednávky.
 • Jakékoli poškození Zboží během doručování je třeba neprodleně nahlásit kurýrní společnosti, s výjimkou případů, kdy bylo Zboží vadné před předáním k doručení.

VI. Ceny a způsoby platby

Ceny Zboží jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují všechny složky včetně DPH, cla a případných dalších složek.

Zákazníci mají možnost uhradit cenu v souladu se způsoby popsanými v záložce "Platba a dodání" nebo tak, jak se zobrazí v průběhu procesu Objednávání.

VII. Právo na odstoupení od smlouvy

Platí pro spotřebitele:

 • Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy uplyne 14 dní ode dne, kdy Spotřebitel převzal Zboží nebo kdy Zboží jménem Spotřebitele převzala třetí osoba odlišná od kurýrní společnosti.
 • Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Spotřebitel informovat EuroFrance o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy písemně nebo prostřednictvím formuláře dostupného na adrese: https://autodily360.cz/i/vraceni-a-reklamace.
 • .
 • V případě odstoupení od Smlouvy budou veškeré platby přijaté od Spotřebitele, včetně nákladů na dodání Zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z jiného typu dodání, než je nejlevnější typ nabízený EuroFrance), vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla EuroFrance informována o rozhodnutí odstoupit od Smlouvy.

VIII. Reklamace zboží

Platí pro spotřebitele:

 • EuroFrance je povinna dodat Výrobek v souladu se Smlouvou. Zákazníkovi se doporučuje, aby si při dodání zkontroloval obal a ověřil si, zda není poškozen nebo má vady.
 • Pokud obdržené Zboží není v době dodání ve shodě se Smlouvou, může Spotřebitel uplatnit svá práva ze Spotřebitelské záruky po dobu dvou let ode dne dodání Zboží.
 • Spotřebitel může požadovat výměnu Zboží za nové, případně učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od Smlouvy, a to za podmínek stanovených zákonem o právech spotřebitelů.
 • Jakoukoli reklamaci je třeba nahlásit společnosti EuroFrance prostřednictvím uvedeného kontaktního e-mailu s uvedením povahy nesouladu a požadovaného řešení.

IX. Záruka na prodej zboží

EuroFrance může v rámci konkrétní nabídky specifikovat svou odpovědnost na základě poskytnuté záruky. Záruční doba a podmínky budou uvedeny zvlášť pro každé Zboží v rámci specifikace Zboží.

Reklamace podané bez uvedení základu (záruka nebo záruka) budou vyřízeny na základě záručních podmínek společnosti EuroFrance, a to prostřednictvím formuláře dostupného v rámci záložky "Vrácení zboží / reklamace" na webových stránkách.

X. Digitální zabezpečení

EuroFrance dbá na digitální bezpečnost internetového obchodu a zároveň respektuje práva uživatelů využívat funkce internetového obchodu a vyjadřovat svůj názor nebo jednat podle vlastního rozhodnutí.

Elektronický obchod nepoužívá v rozhodovacích procesech algoritmy. Uživatelé mohou třídit Zboží podle vlastních preferencí bez jakéhokoli automatického filtrování.

Reklamy, pokud se zobrazují, vycházejí z uživatelských preferencí týkajících se nastavení souborů cookie a konfigurace prohlížeče v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

XI. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb

EuroFrance zajišťuje, aby internetový obchod fungoval správně podle současných technických znalostí, a zavazuje se, že v přiměřené lhůtě odstraní nahlášené závady nebo přerušení služby.

Nesrovnalosti související s fungováním internetového obchodu je třeba nahlásit e-mailem na adresu: info@eurofrance.com, a to včetně podrobností o problému a jeho výskytu.

VII. Právo na odstoupení od smlouvy

Platí pro spotřebitele:

 • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy uplyne 14 dní ode dne, kdy Spotřebitel převzal Zboží nebo kdy Zboží jménem Spotřebitele převzala třetí osoba odlišná od kurýrní společnosti.
 • Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Spotřebitel informovat EuroFrance o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy písemně nebo prostřednictvím formuláře dostupného na adrese: https://autodily360.cz/i/vraceni-a-reklamace.
 • .
 • V případě odstoupení od Smlouvy budou veškeré platby přijaté od Spotřebitele, včetně nákladů na dodání Zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z jiného typu dodání, než je nejlevnější typ nabízený EuroFrance), vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla EuroFrance informována o rozhodnutí odstoupit od Smlouvy.

VIII. Reklamace zboží

Platí pro spotřebitele:

 • EuroFrance je povinna dodat Výrobek v souladu se Smlouvou. Zákazníkovi se doporučuje, aby si při dodání zkontroloval obal a ověřil si, zda není poškozen nebo má vady.
 • Pokud obdržené Zboží není v době dodání ve shodě se Smlouvou, může Spotřebitel uplatnit svá práva ze Spotřebitelské záruky po dobu dvou let ode dne dodání Zboží.
 • Spotřebitel může požadovat výměnu Zboží za nové, případně učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od Smlouvy, a to za podmínek stanovených zákonem o právech spotřebitelů.
 • Jakoukoli reklamaci je třeba nahlásit společnosti EuroFrance prostřednictvím uvedeného kontaktního e-mailu s uvedením povahy nesouladu a požadovaného řešení.

IX. Záruka na prodej zboží

EuroFrance může v rámci konkrétní nabídky specifikovat svou odpovědnost na základě poskytnuté záruky. Záruční doba a podmínky budou uvedeny zvlášť pro každé Zboží v rámci specifikace Zboží.

Reklamace podané bez uvedení základu (záruka nebo záruka) budou vyřízeny na základě záručních podmínek společnosti EuroFrance, a to prostřednictvím formuláře dostupného v rámci záložky "Vrácení zboží / reklamace" na webových stránkách.

X. Digitální zabezpečení

EuroFrance dbá na digitální bezpečnost internetového obchodu a zároveň respektuje práva uživatelů využívat funkce internetového obchodu a vyjadřovat svůj názor nebo jednat podle vlastního rozhodnutí.

Elektronický obchod nepoužívá v rozhodovacích procesech algoritmy. Uživatelé mohou třídit Zboží podle vlastních preferencí bez jakéhokoli automatického filtrování.

Reklamy, pokud se zobrazují, vycházejí z uživatelských preferencí týkajících se nastavení souborů cookie a konfigurace prohlížeče v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

XI. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb

EuroFrance zajišťuje, aby internetový obchod fungoval správně podle současných technických znalostí, a zavazuje se, že v přiměřené lhůtě odstraní nahlášené závady nebo přerušení služby.

Nesrovnalosti související s fungováním internetového obchodu je třeba nahlásit e-mailem na adresu: info@eurofrance.com, a to včetně podrobností o problému a jeho výskytu.

XII. Mimosoudní postupy pro podávání stížností a zjednávání nápravy

EuroFrance umožňuje využití mimosoudních postupů pro podávání stížností a zjednávání nápravy. Tato řízení jsou dobrovolná a mohou se uskutečnit pouze tehdy, pokud s nimi souhlasí obě strany sporu.

 • Spotřebitel může podat obchodní inspekci návrh na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů týkajících se uzavřené smlouvy.
 • Spotřebitel může rovněž požádat o projednání sporu týkajícího se uzavřené Smlouvy stálým rozhodčím soudem působícím při příslušném oblastním inspektorátu obchodní inspekce.
 • Evropská komise rovněž poskytuje platformu pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky (platforma ODR), která je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • .

XIII. Ochrana osobních údajů

EuroFrance vystupuje jako správce osobních údajů a zajišťuje ochranu osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 • Osobní údaje budou zpracovávány za účelem řádného plnění Smlouvy a po jejím ukončení po dobu nezbytnou pro promlčení nároků v souladu s platnými právními předpisy.
 • Příjemci osobních údajů mohou být poskytovatelé služeb, provozovatelé platebních systémů a poskytovatelé právních a poradenských služeb.
 • Zákazníci mají právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

XIV. Odpovědnost a vyšší moc

Obě strany jsou zproštěny odpovědnosti v případě okolností vyšší moci, které zahrnují události vnější, náhodné nebo přírodní povahy, jako jsou přírodní katastrofy, válka, epidemie a podobné události, které významně brání plnění smlouvy.

 • Pokud nastanou okolnosti vyšší moci, musí postižená strana neprodleně informovat druhou stranu.
 • Pokud tyto okolnosti nepřestanou existovat nebo není možné určit, kdy přestanou existovat, může kterákoli strana smlouvu s okamžitou platností vypovědět.

XV. Závěrečná ustanovení

Příslušným soudem pro spory se Spotřebiteli je soud příslušný podle platných obecných právních předpisů. Spory vzniklé mezi společností EuroFrance a Zákazníkem, který není Spotřebitelem, budou předloženy soudu příslušnému podle sídla společnosti EuroFrance.

V záležitostech neupravených těmito obchodními podmínkami se použijí ustanovení platného polského práva. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a obecně platnými právními předpisy mají přednost ustanovení polského práva.

Příloha

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy:

    Adresát [zde uveďte název společnosti EuroFrance, úplnou poštovní adresu a telefonní číslo, je-li k dispozici, a e-mailovou adresu]:

    tímto informuji(*) o svém odstoupení od kupní smlouvy na následující položky(*):
    
    Datum uzavření smlouvy/přijetí(*):
    
    Jméno prohlašovatele:
    
    Adresa prohlašovatele: * (*) Adresa prohlašovatele: * (*) Adresa prohlašovatele: * (*) Adresa prohlašovatele
    
    Podpis prohlašovatele (pouze v případě, že je tento formulář oznámen v papírové podobě):
    
    Datum vyplnění formuláře:
    
    (*) Nehodící se škrtněte.